Životní dráhy

Konference Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy


Ve dnech 20. -21. 10. 2011 se v Akademickém konferenčním centru v Praze konala konference Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy, kterou uspořádalo oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. V rámci dvoudenní konference vystoupilo téměř 30 vědců a vědkyň, aby předneslo své příspěvky využívající kvalitativní a/nebo kvantitativní výzkumné strategie ve výzkumu životních drah a přechodových událostí. Úvodní přednášku na téma Kvalitativní přístup ve studiu životních drah přednesla Alena Křížková a Radka Dudová ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a úvodní přednášku na téma Možnosti studia životních drah z pohledu kvantitativních empirických šetření přednesla Anna Šťastná z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Více informací o konferenci je dostupných v níže připojených souborech a také ve zprávě o konferenci, která bude publikována v druhém čísle časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum v roce 2011. Viz http://www.genderonline.cz/.

Organizace konference: PhDr. Hana Hašková, PhD. a Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, oddělení Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Zde je publikována recenze na konferenci:

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=784&

 

 

Program konference:

 

Key note I

Alena Křížková a Radka Dudová: Kvalitativní přístup ve studiu životních drah  - článek "Kvalitativní výzkum životních drah: life stories a biografický výzkum"

Panel: Kvalitativní perspektiva I

Lenka Slepičková a Michaela Bartošová: Životní dráhy pohledem dětí: Postav dům, zasaď strom a zploď syna pro 21. století - prezentace

Karolína Vránková: Dneska tak bydlí každý. Spolubydlení jako typický průvodní jev postadolescence - příspěvek

Pavla Skasková: Rodičovství v adolescenci z perspektivy mladistvých matek  - článek "Cesty k rodičovství nezletilých matek", citace článku

Ema Hrešanová: Porod jako přechodová událost a porodní zkušenosti českých žen - prezentace

Panel: Kvalitativní perspektiva II

Alice Červinková a Marcela Linková: „Vlastní laboratoř“: profesní dráhy a mateřství v biovědách

Martin Fafejta: Otcovství jako životní dráha?

Kateřina Zábrodská: Změny pracovní dráhy v důsledku mobbingu: příběhy z vědy i odjinud

Kamila Voštová: Proměny péče v kontextu globální ekonomiky - prezentace, příspěvek

Panel: Kvalitativní perspektiva III

Alena Pařízková: Význam pracovní migrace v procesu přechodu do dospělosti - prezentace, článek "Vztah mezinárodní migrace a de-standardizace životních drah"

Michal Trousil: Integrace migrantů v České republice pohledem integrovaných

Jaroslava Hasmanová Marhánková: Odchod do důchodu v kontextu předchozí genderované životní biografie - prezentace

Martina Hrušková: Genderová perspektiva subjektivně vnímané kvality života u osob nad 60 let

 

Key note II

Anna Šťastná: Možnosti studia životních drah z pohledu kvantitativních empirických šetření - článek "Analýza historie událostí (event history analýza) – možnosti a základní principy při studiu
životních drah"

Panel: Kvantitativní perspektiva I

Petr Fučík: Představy o životních drahách mladé generace

Marta Hirschová: Jsou vzdělanostní šance determinovány počtem sourozenců a strukturou rodiny?

Lucie Hündlová: Odchod dětí z domova rodičů ve vybraných zemích střední Evropy

Panel: Kvantitativní perspektiva II

Klára Čapková a Martin Kreidl: Vliv struktury rodiny původu na vstup do manželství, kohabitaci a plození dětí

Anna Šťastná a Jana Paloncyová: Nesezdaná soužití v české společnosti – náhrada manželství nebo jeho předstupeň? - prezentace

Hana Maříková a Marta Vohlídalová: Životní cyklus a rozpady partnerských vztahů - prezentace

 

Panel: Kvantitativní perspektiva II

Hana Hašková: Návraty matek na trh práce - prezentace

Alena Křížková a Lenka Formánková: Pracovní dráhy žen a mužů v době ekonomické krize - prezentace

Marcela Petrová Kafková: Proměna participace v rodině v souvislosti  s odchodem do důchodu - prezentace

 

přiložené soubory